ما باید مراقب باشیم تا باعث عقب افتادن و دلسردی یکدیگر در راه رسیدن به رویاهایمان نشویم. یکی از اعضاء می گفت: "پس از سال ها راهنمای دیگران بودن، در نهایت به این نتیجه رسیدم که نمی توان جلوی کسی که میخواهد کاری انجام دهد را گرفت. مسئله این است که آنها بتوانند به راحتی درباره هدف شان صادقانه با من مشارکت کنند. اگر بخواهم از آنها مطالبه ای داشته باشم یا برایشان محدودیتی ایجاد کنم آن وقت من هم تبدیل به مانعی خواهم شد که رهجویانم برای رسیدن به هدف خود، مجبورند دور بزنند"