پای درد دلــــم اگر بنشیــــنی...
کاسه صبرتــــــ لــــــــبریز...
کاغذ حوصله اتـــ مچــــــــاله...
و گوش های دلت زنگــــــــ می زند...
هر طرفــــــ که بنگری باد و باران استــــــــ...
برای من نــــــــه چراغ بیـــــــــاور...
و نــــــــــه دریچه ای...
برای من شانه هایتــــــــــ...
و برای دلتـــــــــــ دستمالی بیــــاور...
اگرخطـــــ خطی هایم
خوانـــــــا باشند برایتـــــــــ...
احتمال گریستنمـــــان بسیارستـــــــــــــ...

مـخــاطــبــــ خـاصـــــــــی نـدارد نـوشـتــــه هـایـم
امــــــا
تــا دلــتــــــ بــخــواهــــــــــد
هــمـــــــــــدرد دارد
داغِ تــــمــــامِ نـــوشـــتــه هـــایـــم