به همان اندازه که بعضی از ما تمایل داریم تا از یکی از اعضاء بت بسازیم ، بعضی دیگر به همان اندازه یا حتی بیش از ما مشتاق هستند تا آن عضو را خراب کنند و تحقیر نمایند . بعضی از ما می توانند بسیار پست فطرت و کینه توز ، قضاوت گر و خشن باشند. تخریب جایگاه یک شخص هرگز باعث تغییر او نخواهد شد