اغلب ما به گونه ای رفتار میکنیم انگار قرار است زندگیمان در آینده شروع شود، مثلا می گوئیم؛ وقتیکه فلان مدت پاک ماندم، وقتیکه تحصیلاتم به پایان برسد، وقتیکه کار پیدا کردم، یا وقتیکه به نحوی سحر آمیز زندگی ام قابل اداره گردد، در یک برنامه که پایه آن بر اساس "فقط برای امروز" است، ما یاد میگیریم که اتفاقات آینده مهم نیستند، زندگی ما آن چیزی است که در حال حاظر مشغول به انجام آن هستیم، روش زندگی ما همانی است که در حین رسیدن به اهدافمان بکار میگیریم، درخت بلند قامت نیاز به ریشه عمیق دارد، لازم است که ما اطمینان حاصل کنیم که در حین پیشرفت، برای خود پایه و بنیادی مستحکم بسازیم و از آن مراقبت کنیم.