20اسفند                                 بهبودی ما

« قدمها راه حل ما هستند. آنها وسیله نجات ما هستند. آنها وسیله دفاع ما در برابر بیماری کشنده اعتیاد هستند. قدمهای ما اصولی هستند که بهبودی ما را ممکن میسازند.»

کتاب پایه

v

در معتادان گمنام چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد. جلسات برای یک فرد فوقالعاده است. ما دوستان خود را میبینیم، داستانهای روحافزایی میشنویم، برخی از تجربیات عملی را در میان میگذاریم. شاید با راهنمای خود ارتباط برقرار کنیم. گشت و گذارها، همایشها، رقصها همگی تفریحات پاکی در جمع سایر معتادان در حال بهبودی است. اما قلب برنامه بهبودی ما قدمهای دوازدهگانه است—در واقع این قدمها خود برنامه هستند! 

شنیدهایم که میگویند ما نمیتوانیم از طریق تأثیرپذیری پاک بمانیم—به عبارت دیگر، نمیتوانیم فقط در جلسات شرکت کنیم و انتظار داشته باشیم بهبودی با گوشت و پوست ما آمیخته شود. بهبودی به تعبیری دیگر فعالیتی درونی است و ابزاری که در انجام این "فعالیت درونی" استفاده میکنیم، قدمهای دوازدهگانه است. شنیدن بسیار درباره پذیرش، مسئلهای جداگانه است؛ انجام قدم اول برای خود مسئلهای بسیار متفاوت است. داستانهای راجع به جبران خسارت ممکن است روحافزا باشد، ولی هیچ چیز به اندازه انجام شخصی قدم نهم باعث رهایی ما از پشیمانی نمیشود. همین موضوع در مورد قدمهای دوازدهگانه نیز صادق است.     

در NA چیزهای تحسین برانگیز زیادی وجود دارد، اما برای کسب بیشترین بهره از بهبودی، باید قدمهای دوازدهگانه را شخصاَ کار کنیم.

v

فقط برای امروز:  خواهان تمام چیزهایی هستم که برنامه شخصی من باید ارائه دهد. قدمها را برای خود کار میکنم.