تمایل ما در انجام مسئولیت هایمان تعیین کننده توانایی ما در احساس عشق و رضایت از زندگی است. مهم این است که ما با درستی و راستی زندگی کنیم. در نهایت اگر خودمان و نحوه رفتار خود را دوست نداریم و اگر احساس میکنیم که همنشین خوبی نیستیم. آیا دیگر واقعا مهم است که ثروتمند باشیم؟