رهایی از خود محوری

بدون فروتنى، هیچ الکلى نمی تواند هشیاری خود را بـرای همیـشه حفظ کند. بدون آن، الکلی ها نمی توانند زندگی هدفمندی را دنبال کنند یا در مواجه با سختی ها از ایمـان بـراى مواجـه بـا شـرایط اضـطرارى  استفاده کنند. (دوازده گام و دوازده سنت)

چرا از کلمه "فروتنی" طفره می روم؟ من در برابر دیگـران خـود را کوچک نمی کنم بلکه این تواضع را نسبت به خدایی کـه مـى شناسـم نشان مى دهم. تواضع به معنای "احترام تـوام بـا اطاعـت" اسـت وآدم متواضع خود را مرکز جهان نمى داند. زمانی که از الکل استفاده می کردم، آکنده از غرور و خود محوری بودم . احساس مى کردم تمام جهـان حـول محور من مى گردد و عنان سرنوشت در دستان من قرار داشت . فروتنـى وابستگی من به خدا برای غلبه بر موانع و رفع عیوب را افزایش میدهد و به رشد معنوی من کمک می کند. برای افزایش مهـارت بایـد مـشکلات دشوارتری را حل کنم و در هنگام مواجه با موانع و سختی هـاى زنـدگى باید یاد بگیرم که چگونه با کمک خدا بر آنها غلبه کنم . ارتباط روزانه بـا خدا نشانه فروتنی من است. این ارتباط به مـن یـادآورى مـى کنـد کـه موجودی با قدرت برتر به من در حل مـشکلات کمـک  خواهـد کـرد در صورتی که تصور خدا بودن خود را کنار بگذارم.