بیست و یکم تیر:   ارکان خوشبختی؛ حرکت، عشق ورزی و امید است.

   امروز وقتی از خواب بر می خیزم روز خوبی پیش رو دارم. دیگر زندگی ام با غبار نیکوتین تیره و تار نیست. تن و لباسم بوی تعفن نیکوتین نمی دهد. از مزه غذا لذت می برم. از خوردن و نوشیدن چیزهایی که میل به مصرف نیکوتین ایجاد می کند پرهیز و غذای سالم می خورم. می توانم انتخاب کنم روز خوشی داشته باشم. با کسان و چیزهایی در ارتباط باشم که باعث ارتقاء کیفیت زندگیم می شوند. می توانم بدون مشکل تنفسی پیاده روی و ورزش کنم. می توانم انتخاب کنم که تجربه، امید و نیرویی که در این مسیر به دست آورده ام را با دیگران به مشارکت بگذارم.

برای امروز، روزم را آنگونه می سازم که آرزو دارم؛ روزی را خواهم ساخت که می خواهم آن طور باشد. ممکن است امروز همه چیز طبق میل من نباشد. واکنش هایم را خودم انتخاب می کنم. وقتی امروز به پایان رسید، از آن به نیکی یاد می کنم.