ترس و ایمان
خلاصی از ترس کاری است که یک عمر طول مـی کـشد و هرگـز کامل نمی شود. وقتی مورد حمله شدیدی قرار می گیریم، بیماری حاد یا هر وضعیتی که عمیقاً احساس ناامنی می کنیم، همه ما بایـد بـه ایـن احساسات واکنش نشان دهیم که بسته به شرایط ممکن است خوب یا بد باشد. اگر کسی ادعا کند که کاملاً از تـرس رهـا شـده اسـت دارد خودش را فریب می دهد.(از دیدگاه بیل)
 
وقتی ایمانم بیشتر شد، ترس آزارم می داد. گاهی ترس مرا به کلی به هم می ریزد، درست وقتی که دارم لذت، شادی و آرامـش قلبـى را احساس می کنم . ایمان و احساس ارزشمندی در پناه قدرت برتر به من کمک می کند تا غم ها و هیجانات را تحمل کنم. وقتی انتخاب کنم کـه تمام ترس هایم را به قدرت برترم واگذار کنم، آن وقت آزاد خواهم بود.