مراتب جدید صداقت       31                            خرداد

«در خودفریبی و دلیلتراشی متخصص بودهایم.»

کتاب پایه

v

وقتی به اولین جلسه خود میآییم و میشنویم که باید صادق باشیم، شاید فکر کنیم: «خب الآن، این کار نباید آنقدر هم دشوار باشد. تنها کاری که باید انجام دهیم، پرهیز از دروغگویی است.» برای برخی از ما این امر به آسانی میسر است. دیگر نباید به کارفرمای خود درباره غیبت خود از محل کار دروغ بگوییم. با قطع مصرف مواد، درمییابیم که بهانههای کمتری برای دروغ گفتن داریم. برخی از ما حتی شاید با این نوع صداقت هم مشکل داشته باشیم، اما حداقل فراگیری پرهیز از دروغگویی، ساده است—صرفاً دروغ نمیگویید، حالا هر دروغی که میخواهد باشد. با شهامت، تمرین پیدرپی، پشتیبانی اعضای انجمن NA و کمک نیروی برتر خود، اکثر ما سرانجام در این نوع صداقت موفق میشویم.     

گرچه صداقت معنایی فراتر از دروغ نگفتن دارد. نوعی از صداقت که در بهبودی واقعاً لازم است، صداقت با خود است و دستیابی به آن نه ساده و نه آسان است. در دوران اعتیاد خود طوفانی از خودفریبی و دلیلتراشی و گردبادی از دروغ که در آن صدای صداقت نسبت به خود شنیده نمیشد، به وجود آوردیم. برای صداقت داشتن با خود، ابتدا باید دروغ گفتن به خود را کنار بگذاریم. در مراقبههای قدم یازدهم باید آرامش پیدا کنیم. سپس، در سکوت حاصل از آن، باید برای شنیدن حقیقت گوش دهیم. وقتی ساکت میشویم، به صداقت نسبت به خود دست پیدا میکنیم.   

v

فقط برای امروز:  آرام و ساکت به صدای حقیقت در درون خود گوش میدهم. برای حقیقتی که پیدا میکنم، ارزش قائل میشوم.