سی و یکم خردادماه
شنیده ام زمانیکه کاری را به خوبی انجام میدهم زمان همراه من به آرامی پیش میرود برعکس هنگامی که کاری را به طور خوب و مطلوب انجام نمی دهم ، ممکن است قادر باشم تا هنگامیکه کاره به دلخواه من است ، خود را به سختی پیش ببرم . اما اگر اینکار را وقتی انجام دهم که قبلا برای از عهده بر آمدن فعالیتهای زندگی ام کوشش کرده باشم ، راه مشکلات را بر روی خودم باز میکنم من مجبور میشوم تا وقتی که به خود سخت نگیرم ، نگران بوده و به حلزونی آرام تبدیل شوم و هیچ کاری انجام نخواهد شد اما متن قدم چهارم به من نشان داد که عکس این مطلب درست است . من تمایل داشتم که به خودم بسیار سخت بگیرم ، آنقدر سخت که زندگی فردی ام را مختل میکردم . در نتیجه اغلب کمتر از آنچه که میتوانستم با تعادل کاری را انجام دهم ، از عهده کارها بر می آمدم . بهترین پادزهر برای من (راه علاج) این شعار است "آسان بگیر"
هنگامی که متوجه شدم در رابطه با زندگیم دچار اشتباه هستم ، سعی کردم به آرامی و تعادل رفتار کنم و به جای اینکه اتوماتیک خود را خطاکار بدانم ، سعی کردم این امکان را در نظر بگیرم که ممکن است تا من هم طبق برنامه به درستی رفتار کنم .

یاد آوری امروز

...........شعار (آسان بگیر نه تنها به من می آموزد تا آرام و راحت تر رفتار کنم بلکه به من می آموزر تا فعال باشم . امروز من سعی میکنم تا کوشش کنم پذیرش بیشتری نسبت به خودم داشته باشم و بدون در نظر گرفتن انچه که به دست اورده ام ، از هر روزم لذت ببرم بهبود بخشیدن رفتارها و کارهای فکری و فردی ما مستلزم صرف زمان است . شتاب و بی صبری فقط اهداف مارا دچار اشکال می نماید .