سی و یکم خرداد:   در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر.

   به این درک رسیده ام که زندگی مانند جدولی است که باید با صبر و حوصله تکه های آن را کنار هم گذاشت. بی حوصلگی منجر به شکست در تکمیل نمودن جدول زندگی می گردد. قبل از آشنایی باانجمن بی حوصلگی در چیدن تکه های این جدول سبب نابسامانی های بسیار در زندگیم شده بود. در پشت دیواری از دود تصمیم می گرفتم و تصور می کردم نیکوتین در تصمیم گیری های صحیح کمک می کند. اکنون که بدون مصرف نیکوتین تکه های جدول را کنار هم می گذارم حتی در شرایط ناهنجار همه چیز به خوبی پیش می رود. به همین دلیل هرگز از شرایط سخت و ناخوشایند زندگی فرار نکرده، با آن روبرو و تکه مورد نیاز را سر جایش قرار داده و در این راه هر لحظه نیروی برتر را با خود همراه می کنم. امروز بابت قدم ها و سنت های دوازده گانه نیکوتینی های گمنام که فرصتی داده تا هر روز روح خود را جلا داده و اجازه دهم اراده خداوند در زندگیم جاری باشد سپاسگذارم.

برای امروز،می توانم به کمک خداوند انتخاب های درست داشته باشم.