سی ام خرداد:   هر چقدر مشکلات را بزرگ تر جلوه دهی سخت تر و هر چقدر کوچک تر آسان تر می شود.

   مشکل اصلی من، کمبود قدرت بود. برده اعتیادی بودم که هیچ کنترلی بر آن نداشتم. راه حل این مشکل پذیرش اراده ای برتر از اراده شخصی خودم بود. من نیازمند کمک بودم. نه تنها از خداوند درخواست کمک کردم بلکه از سایر اعضای انجمن نیز درخواست نمودم. با دریافت کمک نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روحی و روانی نیز شروع به بهبود نمودم. با شرکت مرتب در جلسات و به کارگیری اصول روحانی نهفته در قدم ها، به آزادی که نومیدانه در جستجویش بودم رسیدم. این آزادی برای تمام کسانی که طالب آنند امکان پذیر است.

برای امروز، با دریافت کمک خداوند و تجربه اعضای انجمن از آزادی برخوردار می شوم.