30 خرداد
پروردگارا: مرا یاری کن تا در کمال فروتنی و خویشتن‌پذیری خودم را از تارهای انکار و غرورم که مرا به بیماری خودم پیوند می‌زند، رها سازم و با آزادی و رهایی از دشمن دیرینم که غرور و انکارم می‌باشد، به سمت تو حرکت کنم! خداوندا: مرا کمک کن تا با آزادی از خود، خودم را به تو واگذار کنم، تا آرامش خاطر و نشاط ابدی را تجربه کنم. امروز می‌خواهم با تمرین کردن، قدرت عشق خداوند را در وجودم تقویت کنم. برای این کار می‌خواهم خارج از تعارفات معمول، دیگران را دوست بدارم. می‌خواهم دریچه قلبم را به روی جهان هستی و مخلوقات خداوند باز کنم. آیا امروز قادر خواهم بود که خواست خداوند را در رابطه با خودم و دیگران اجرا کنم تا درونم را از کینه‌ها و رنجش‌های فکر بیمارم خالی کنم؟ امروز خداوند را سپاس می‌گذارم که مرا در مسیر بهبودی به سوی عشق به خودم و همنوعانم در قالب خدمتگزاری و عشق به خودم که خویشتن‌پذیری است رهسپار و راهنمایی می‌کند. آیا برای قدرت عشق خداوند که در رگ‌هایم جاری شده است، او و اصول خودیاری برنامه را که در شکل تجربه و جلسات به من و هم‌دردانم ایجاد شده است، او را شکرگزاری می‌کنم؟
اوّل خودت را بپذیر و دوست داشته باش!