اصلاح انجمن
تضاد اصلاح انجمن در این است: قدرت از شکست و ضـعف کامـل ناشی می شود، از دست دادن زندگی سابق شرط یافتن زندگی جدید است.  (االکلى های گمنام بالغ می شود)
 
هزاران بار مغلوب الکل شدم اما باز هم شجاعت پیـدا نکـردم تـا شکستم را بپذیرم. معتقد بودم این اجبار اخلاقی است تا بر "دوست - دشمنم" پیروز شوم. در اولین جلسه انجمن با این احساس به عافیـت رسیدم که اعتراف بـه شکـست در برابـر بیمـاری ای کـه ربطـی بـه اخلاقیاتم ندارد، کار درستی است. وقتی بـى هـیچ تلاشـی از سـوی خودم، از درهای انجمن وارد شدم به طور غریزی می دانستم که من در حضور عشقی عظیم قرار دارم، فهمیدم که دوست داشـتن خـودم آن طور که خدا می خواهد، خوب و درست است. احساساتم مرا رها کردند درحالیکه افکارم مرا در بند نگه داشته بودند. من شکرگزارم.