حس شوخطبعی                                     29 خرداد

«وقتی از وسوسه خودمشغولی رهایی پیدا میکنیم،متوجه توانایی خود برای درک خوشبختی، شادمانی و آزادی میشویم.»

کتاب پایه

v

صدای خنده در جلسات، در اکثر اوقات تازهوارد را متعجب میکند. به عنوان یک گروه برای التیامی که از خنده سالم حاصل میشود، ارزش قائلیم. حتی اگر عمیقاً گرفتار باشیم، شعفی که در اکثر مواقع اتاق جلسات را پر میکند، به ما اجازه میدهد برای مدتی در بهبودی خود تفریح کنیم. از طریق شوخطبعی میتوانیم موقتاً از خودمشغولی به دور باشیم.   

زندگی آن طور که هست، در اکثر اوقات همه‌چیز هست جز با مزه یا خنده‌دار. اما اگر بتوانیم حس شوخطبعی را درباره خود حفظ کنیم، مسائلی که ممکن است ما را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد، قابل تحمل میشود. چند بار به خود اجازه دادهایم از حوادثی که با مقداری حس شوخطبعی آنقدر هم غیر قابل تحمل نیست، متأثر شویم؟ وقتی از مردم یا رویدادها آزرده میشویم، جستجوی نکتههای خندهدار در این وضعیت میتواند مسائل را در چشمانداز روشنتری قرار دهد. قابلیت دستیابی به حس شوخطبعی در وضعیتی دشوار یک نعمت است.      

v

فقط برای امروز: در مواقع گرفتاری سعی می‌کنم شوخ‌طبع باشم. وقتی مرتکب اشتباه میشوم، راهی را برای خندیدن به نقاط ضعف خود پیدا میکنم.