29 خرداد
سنت شش
این عبارت مهم سنت ششم است 《هرگز هیچ موسسه بیرونی را تایید وتامین مالی نمیکند یا اجازه استفاده از نام نارانان را به آنها نمیدهد.》به عنوان فردی که برنامه نارانان را کار میکند، حق دارم وحتی تشویق میشوم در هر سازمانی که احساس کنم مناسب است وارد شوم اما نه از طرف نارانان.
 یک گروه نارانان هرگز نمی بایست درگیر چنین کارهایی بشود، چون این کار وقت میگیرد و دور از هدف اصلی گروه است. معمولا جلسات ما فقط یک یا دوساعت طول میکشد. اگر گروه درگیر مشارکت های مالی بشود وقت کمی برای اعضای ما باقی میماند تا روی برنامه بهبودی کار کنند. هدف اصلی برنامه، بهبودی ما است و باید در اولویت باشد.
دومین مسئله مهم وقتی است که یک گروه نارانان با یک موسسه خیلی مشترک باشد یا اجازه استفاده از نام ما را به آن سازمان بدهد. حتی مغایرت یک گروه با برنامه نارانان میتواند باعث اغتشاش در رابطه با اصول روحانی انجمن مان شود.
سرانجام سنت ششم به ما یاد آوری میکند که اگر چه معتادان گمنام ونارانان برنامه های دقیقا مرتبط بهم هستند واغلب روحیه همکاری با یکدیگر را دارند، اما باید همیشه به خاطر داشته باشیم که ما دو نهاد جداگانه هستیم. وقتی با یکدیگر روی فعالییت خاصی کار میکنیم، هر گروه باید مسئول دستور جلسه خودش باشد و مسئولیت های خود را مشخص کند.
تفکری برای امروز  :  از آنجایی که در نارانان ، بسیاری از ما تا وقتی که نیازهای خودمان را نادیده میگیریم ترجیح میدهیم از دیگران مراقبت کنیم، سنت شش تمرکز را در جایی که باید باشد متعادل نگه می دارد. بوسیله همکاری با معتادان گمنام، نه وابستگی به آنها، میتوانیم از یکدیگر یاد گرفته وبرنامه بهبودی خودمان را جشن بگیریم.
" گروهای خانواده ما نباید هیچ موسسه ای را تایید وتامین مالی نماید ویا اجازه استفاده از نام ما را به آنها بدهد، زیرا ممکن است مسایل مالی، ملکی وشهرت ما را از هدف روحانی واصلی مان منحرف سازد؛ اما با وجود اینکه معتادان گمنام موجودیت جداگانه ای است ما باید همیشه با آنها همکاری کنیم."-سنت شش نارانان