بیست و نهم خرداد:   در قلب هر انسان خلائی وجود دارد که با هیچ چیز پر نمی شود مگر حضور خداوند.

   وسوسه مصرف چه می گوید؟ اگر به دقت گوش دهم به وضوح آن را خواهم شنید. آیا نیازم به ارتباط با خود و دیگران را بیان نمی کند؟ آیا نیاز به برقرای ارتباط با نیرویی برتر را بیان نمی کند؟ و آیا یک درخواست برای احساس تعلق نیست؟ وقتی وسوسه می شوم، به جای دادن جواب مثبت به آن از خود مراقبت می کنم.

برای امروز، به وسوسه مصرف گوش می دهم. با آن روبرو، آن را می پذیرم و عشق ورزیدن به خود را ارتقاء می بخشم.