عمق وجود ما
ما حقیقت بزرگ را در عمق وجودمان احساس کردیم. تنها جـاییکه می توانستیم پیـدایش کنـیم همانجـا بـود . درون وجودتـان را جستجو کنید. با این دیدگاه به خطا نمـی رویـد. مطمئنـا ایمانتـان آگاهانه خواهد بود.  (الکلى های گمنام)
 
از سر تنهایی، ناامیـدی و افـسردگی بـود کـه از انجمـن کمـک خواستم. وقتی بهبود یافتم و با پوچی و تباهی زندگی ام روبه رو شدم، کم کم خودم را آماده پذیرش درمانی کردم که انجمن به من پیـشنهاد می داد. با شرکت در جلسات، هشیار ماندن و انجام گامها، فرصت یافتم تا روز به روز بیشتر به عمق وجودم گوش کنم. با امیـد و شـکرگزاری، هر روز منتظر آن ایمان و عشق بی پایانی بودم که همه عمر آرزویش را داشتم. در این فرآیند، خدایم را ملاقات کردم، همانطور که خودم او را درک میکنم.