27 خرداد
دست برداشتن از تلاش برای تغییرشان
گرداننده گروه ، خواندن متنی از کتابچه آبی نارانان را تمام کرده بود.هنوز هم آن مطلب در گوشم صدا میکند:《رها کردن معتادمان با عشق ودست برداشتن از تلاش برای تغییرشان.》تعجب کردم.  یکبار دیگر نگاهی به متن انداختم و به یاد آوردم که در حقیقت می گوید:《ما فقط از خدا می خواهیم... به لطف او معتادمانمان را با عشق رها کرده واز تلاش برای تغییرشان دست برداریم.》
کلمه 《لطف الهی 》 را درک میکنم که به معنای توجه یا امتیازی ویژه است.خواندنی های نارانان پیشنهاد میدهد که اگر به جای تغییر معتاد، خواهان تغییر تفکرم باشم،اصل رها کردن را تمرین میکنم. چه چیز مرا از رها کردن عزیز معتادم باز میدارد؟ آیا من هنوز اعتیاد را به عنوان یک مسئله اخلاقی میبینم و آیا وسواس گونه معتاد را طبق معیارهای درستکارانه خودم می پسندم؟
قدم دو پیشنهاد میدهد که نیروی بزرگتر ازخودم وجود دارد که میتواند سلامت عقل را به من باز گرداند وبه من اجازه میدهد تا برای بر طرف کردن نقصهای نابخشودنی وقضاوت گرانه ام کاملا آماده شوم. می فهمم که اگر به دنبال هر گونه عیب وایرادی باشم ، آرامش پیدا نخواهم کرد.
تفکری برای امروز : من برای استفاده از دوازده قدم در جهت با عشق رها کردن معتاد ودست برداشتن از تلاش برای تغییر او، از نیروی برترم درخواست کمک میکنم. من از احساس نگرانی وترس از آینده آزاد شده ام.