بیست وهفتم خرداد ماه
زمان آن رسیده که شروع کنم با خودم مهربان باشم . صداهایی که در سرم هست به من میگویند که به اندازه کافی خوب نیستم ، درست نمی گویند . آنها فقط انعکاس تخریب های ناشی از خود کم بینی من هستند که در نتیجه زندگی با یک الکلی به وجود آمده اند . وقتی آن حقیقت را کشف کنم میتوانم به آنها بگویم تا ساکت شوند . من دیگر گوش نخواهم داد . بهبودی توسط الانان برای من افکار عاشقانه و موقرانه به ارمغان آورده است اینها به من یاد آوری می کنند که دوست داشتنی هستم و میتوان بیاموزم که به خود عشق بورزم . وقتی فکرم را به اندازه کافی برای شنیدن آن پیام باز میکنم ، میتوانم تمام صداهای شگفت انگیز زندگی را بشنوم و تمام افکارهای مخرب و منفی را نابود کنم .

یاد آوری امروز .

.با خود مهربان بودن و احترام آمیز رفتار کردن به من کمک میکند که با حس انتقاد از خود مبارزه کنم . امروز توجه ویژه ای به هر صدایی که از عشق ورزی صحبت میکند ، خواهم داشت .
"لازم است تا بیاموزم که زندگی کنم ، بر روی آن چیزیکه برای زندگیم خوب یا مفید باشد تمرکز کنم و بقیه دنیا را به حال خود رها کنم" .