بیست و هفتم خرداد:   حقیقت اصلی زندگی امروز ما ایمان مطلق به نیروی برتری است که به طریقی معجزه آسا به زندگی ما راه یافته. او کاری را که ما به تنهایی قادر به انجامش نبودیم برای مان انجام داده.

   قبل از آشنایی با نیکوتینی های گمنام هیچ باوری به واگذاری به خدا نداشتم. در انجمن به باور از واگذاری رسیدم. لذا تصمیم گرفتم خدا را بشناسم و زندگی و اراده خود را به او بسپارم. شبی از شدت سرفه و احساس ناراحتی کلافه شدم، لازم بود کاری انجام دهم. تنها راه قطع مصرف برای من سپردن آن به خداوند بود. در خانه تنها بودم. کلیه ابزار مصرف را دور ریختم. در گوشه ای خلوت در کنار استخر خانه ام به زانو نشستم، دستان را به سوی آسمان دراز کرده و از خدا اینگونه خواستم: خدایا در برابر نیکوتین عاجزم. تمنا دارم وسوسه مصرف نیکوتین را از من بگیر. سی و سه سال سیگار کشیدم و تمام توان خود را از دست داده ام. کمکم کن! سپس در آب پریدم. وقتی به سطح آب برگشتم احساس کردم تطهیر شده و تمایلی به کشیدن سیگار نداشتم. هر روز شکرگذار خداوندم که یک معتاد به نیکوتین رو به بهبودم.

برای امروز به جای حل مشکلات به تنهایی، از خداوند درخواست کمک می کنم.