روشن فکری
ما فهمیدیم که خدا به کسانی که در جستجوی او هستند سـخت نمی گیرد. در نظر ما، قلمرو روح برای جویندگان حقیقی خیلی پهناور و وسیع است و در دسترس همگان قرار دارد، و هرگز انحصاری یا ممنوع نیست. (از دیدگاه بیل)
 
اگر با روشنفکری به مفهوم قدرت برتر نگاه کنى می توانی درهـا را به روی روح باز کنی. من روح بـشری را در اغلـب عقایـد و باورهـای مختلف یافته ام. من در تقسیم تجربیاتم با دیگران به معنویت رسیدم . این کار مرا به انسان های دیگر پیوند داد و به خدا نزدیک تر کرد.