26 خرداد
معمولاً نگرش‌ و افکار و رفتارهای بیمار‌گونه و وابستگی به اصول خودخواهانه، مانع از دیدن و شنیدن حقایق و پیشنهادات سالم می‌شود. شاید دلایلی بهتر از قضاوت و پیش‌داوری نداشته باشیم. تجربه گذشته‌ام نشان می‌دهد که اگر بیشتر می‌شنیدم و کمتر حرف می‌زدم و در امورم مشورت می‌کردم، بدون شک موفق‌تر از امروزم بودم. اصول برنامه به من یادآوری می‌کند، که قضاوت و داوری کردن انرژی‌ام را هدر می‌دهد، مثل اتصال دو سر باطری توسط یک سیم. اگر در این گوش سپردن‌ها، توجه خود را بیشتر روی عقاید و احساسات پشت کلمات و شخصیت انسانی افراد که صحبت می‌کنند، جلب کنم، مطمئناً بهره بیشتری را کسب خواهم کرد. گوش سپردن باید توأم با تواضع و فروتنی باشد. مثل وقتی که فکر می‌کنیم خداوند از طریق صحبت دوستان با ما سخن می‌گوید و سخنانش از دهان دوستان خارج می‌شود. اگر سکوت کرده و بشنویم متوجه‌ی علائم خدایی خواهیم شد، آیا خداوند را به خاطر قدرتی که به من داده است، تا موجبات نزدیکی با خودش را با من فراهم کند و به گونه‌ای فقط دعا کنم و تنها خواستار اراده‌اش باشم و قدرت اجرایش از سمت من، او را شکر می‌کنم؟
بهبودی در رأس قرار دارد!