انجمن را قدرت برتر خود قرار دهید
"شما می توانید. خودِ انجمن را قدرت برتر خودتان قرار دهید .اینجا گروه بسیار بزرگی از مردم هستند که مـشکل الکلـشان را حـل کرده اند. بسیاری از اعضا خیلی ها به این ترتیب از این راه عبـور کردند. ایمانشان بیشتر و عمیق تر شد. از این رو به آن رو شدند، به قدرتی برتر ایمان آوردند. (دوازده گام و دوازده سنت)
 
وقتی مشروب می خوردم، هیچ کس بزرگ تر از من نبود، حـداقل در چشم من. با این حال نمی توانستم در آینه به خـودم لبخنـد بـزنم، بنابراین به انجمن رفتم، جایی که به همراه دیگران حرف های قـدرتی برتر را شنیدم. نمی توانستم مفهوم قدرت برتر را بپذیرم. نمی توانستم مفهوم قدرت برتر را درک کنم، زیرا معتقد بودم کـه خـدا سـتمگر و نامهربان است. در ناامیدی میزی پیدا کردم و درختی و بعد هم انجمن را به عنوان قدرت برتر. زمان گذشت، زندگی ام بهتر شد و مـن از ایـن قدرت برتر در عجب بودم. به تدریج، با صبر، تواضع و سوالات زیاد، به خدا اعتقاد پیدا کردم. حالا رابطه ام با قـدرت برتـرم بـه مـن قـدرت می دهد تا شاد و هشیار زندگی کنم.