25 خرداد
دوستان موفق در برنامه و بزرگان می‌گویند «آدم‌های موفق مشاوران خوبی داشته‌اند» شاید شماهم مثل من باور نمی‌کردید، ولی مشکل اصلی من در همین قسمت بوده است. یک فرد وابسته همیشه به قدرت و توانایی فردی خود متکی شده و بسیار مغرور است. همیشه سعی کرده است تا به تنهایی با مشکلات روبه رو شود. امروز می‌دانم که مشورت کردن و کمک خواستن از دیگران خفت و کسر شأن نیست. من وقتی با مشکلی برخورد می‌کنم که به تنهایی و با کله‌ی خود راه رفته باشم. خداوندا: به خاطر همه‌ی نعمت‌هایت مخصوصاً دوست مشاور و راهنما که مرا از آن بهره‌مند کرده‌ای سپاسگزارم. امروز در جایگاه دعا و مراقبه و سجاده‌ام، پشت پلک چشمانم، با بوی حضور عشقت، ترا می‌ستایم و از تو انرژی می‌گیرم و با گوش سپردن به گفتار دوستان در گروه، پیامت را از دهان آنها دریافت خواهم کرد. امروز می‌خواهم افراد را به خاطر طرز تفکر و گفتار و رفتارشان مورد ارزیابی و دسته بندی قرار ندهم. ارزش هر انسانی از خلقت معنوی خودش سنجیده می‌شود، نه با قضاوت من. من انسانم و جایزالخطا و قضاوت منهم از خطاهایم است.
به پیشنهادها و مشاوره‌ها گوش کن، حتماً پیام خداوند را درخواهی یافت!