وقتی راه ناهموار می شود
در زندگی طبیعی است که گاهی کارها در مـسیر نـاهمواری قـرار می گیرد. (الکلى های گمنام)
 
وقتی به انجمن پیوستم، فهمیدم که کمک بزرگی به مـن کـرد تـا بتوانم هشیار بمانم. اما آیا در مشکلات زندگی واقعی، غیر از الکل هـم می توانست کمک کند؟ تردید داشتم. پس از اینکـه بـیش از دو سـال هشیار بودم، جوابم را گرفتم. شغلم را از دست دادم، مشکلات جسمی پیدا کردم، پدر دیابتی ام یک پایش را از دست داد و کسی که عاشقش بودم مرا به خاطر کس دیگری ترک کرد. همه این اتفاقات طی دو هفته پیش آمد. حقیقت خودرا نشان داد، اما انجمن آنجا بود تا حمایتم کند،آرامم کند و به من قدرت دهد . اصولی که در روزهـای اولِ هـشیاری ام فهمیدم، نقطه اتکای زندگی ام شد، زیرا نه تنها خودم وارد برنامه شدم، بلکه همیشه به تازه واردها کمک کردم. انجمن به من آموخت که به هم نریزم، و به جای آن حقایق زندگی ام را بپذیرم و درک کنم.