بیست و چهارم خرداد ماه
"هر کاری ارزش انجام دادن دارد" این جمله برگرفته از یک روایت قدیمی است که میگوید "به خوبی انجام شدن کاری هم با ارزش است "کمال جویی ، تعلل و ضعف ، بدترین اثرات بیماری الکلیسم بر زندگی من بودند . من تمایل دارم تا زندگیم را صرف انتظار برای تغییر گذشته کنم میخواستم صد سال اول زندگیم را صرف باز کردن گره های آهنی کنم و صد سال بعدی را واقعا زندگی کنم . همچنین عدم تمایل به ریسک کردن و پرهیز از انجام دادن هر کاری ، مرااز انجام دادن بعضی کارهایی که بیشترین لذت را از آنها می بردم مانع میشد . و مانع انجام کارهای معمولی می شد که پیشرفت را برایم به وجود می آورد . اگر مایل نیستم که وظیفه ای (کاری) را بد انجام دهم ، نمی توانم انتظار داشته باشم که خوب انجام آن را بیاموزم . تنها کاری که میتوانم برای انجام دادن کامل کاری انجام دهم یک چیز است و آن این است که کاملا ناتمام رهایش کنم .

یاد اوری امروز

الانان مرا به ریسک کردن تشویق می کند و اینکه تدبیر زندگی همچون اجزاء فرمان و دستور نمی باشد . بلکه به عنوان تداوم یک سری تجربیاتی است که برای زندگی کردن می آموزم . "یک عملکرد عاشقانه از تمام عواطف دنیا وزین تر است .