بیست و چهارم خرداد:   ترازنامه قدم چهارم شاید خوشایند نباشد، اما رازهایی را می گشاید که زندانبان و مسبب اعتیاد ما بود.

   مانند بسیاری از مردم من هم می بایست تقصیر اعتیاد را به گردن کسی یا چیزی دیگر می انداختم. اگر او فلان کار را نمی کرد و یا اگر اینطور می شد قطع مصرف می کردم، و این قبیل بهانه ها. مشکل اینجا بود که همیشه همه کس و همه چیز غیر از خودم را مقصر می دانستم. با برداشتن قدم چهارم و ترازنامه نویسی از آنچه در گذشته با خود و دیگران کرده بودم آگاه و به آزادی رسیدم. همه ما دارای رنجش ها و ترس هایی هستیم. چیزهایی که آرزو می کنیم ایکاش نداشتیم. اگر صادقانه و با اعتماد از نیروی برتر بخواهیم تا آنها را از ما بگیرد بطور قطع جواب خواهد داد. دعا اگر با ایمان همراه باشد ما رااز رنج مشکلات آزاد می سازد.

برای امروز، با مقصر ندانستن دیگران مسئولیت اعمال خود را می پذیرم.