باید تا آخر عمر خود را اصلاح کنیم
"سالها زندگی با یک الکلى مطمئناً باعث می شود که همـسر یـا فرزندان عصبی شوند. تمام اعضای خانواده به نوعی بیمار می شوند." (الکلى های گمنام)
 
خیلی مهم است که فهمیدم به عنوان یک الکلى، هـم بـه خـودم آسیب می رسانم، هم به اطرافیانم. اصلاح کردن رفتارم با خانواده ام و با خانواده الکلی هایی که همچنان رنج می کشند، همیشه مهـم خواهـد بود. برای اینکه بفهمم چه مصیبتی راه انداخته ام و آن را جبران کـنم، باید یک عمر تلاش کنم. هشیاری من میتواند به دیگران امید و ایمان بدهد تا به خودشان کمک کنند.