زندگی پرمشغله                                     23 خرداد

«این برنامه در زندگی ما معجزه میکند.... آزادی لازم برای زندگی را به دست میآوریم.»

کتاب پایه

v

اکثر ما اگر تا به حال مدت زمانی را در بهبودی به سر برده باشیم، شنیدهایم که برخی از اعضاء در جلسات از خستگی مفرط و مشغولیت بسیار زیاد خود برای شرکت در جلسات یا راهنمایی و یا سایر فعالیتها گله میکنند. در حقیقت، خود ما ممکن است عضو گلهمند بوده باشیم. روزها بسیار پرمشغله به نظر میرسد: شغل، خانواده و دوستان، جلسات، فعالیتها، راهنمایی، کارکرد قدمها. عضو گلهمند میگوید: «برای انجام همه کارها و تأمین خواستههای همه، ساعات روز برای من کافی نیست!»       

وقتی این اتفاق میافتد، معمولاً صدای خنده ملایمی از سایر اعضاء بلند میشود—احتمالاً اعضایی که تصمیم داشتند از این قبیل مسائل شکوه کنند. علت خنده ما پی بردن به این مسئله است که ما از معجزه زندگی گله میکنیم، معجزهای که امروز در اختیار ماست. مدتی پیش هیچ یک از ما قادر به داشتن هیچ یک از این مشکلات در زندگی خود نبودیم. همه انرژی خود را صرف حفظ اعتیاد فعال خود میکردیم. امروز زندگی پرمشغلهای داریم که پر از احساسات و مشکلاتی است که در واقعیت با زندگی سازگارند.  

 

v

فقط برای امروز:  به خاطر میسپارم که زندگی من یک معجزه است. به جای اینکه از مشغله خود گلهمند شوم، از اینکه زندگیام این قدر پرمشغله است، شکرگزارم.