بیست و سوم خرداد:   یک گروه هم آهنگ برنده است، خواه در دفاعی سخت در فوتبال و خواه در برابر مشکلات اجتماعی.

   بیست سال پیش، چیزی که در آرزوی آن بودم، رفتن به جلسات الکلی های گمنام بود. قبل از آن تصور می کردم خود به تنهایی قادر به حل مشکل الکلیزمم هستم. امّا متوجه شدم این کار به تنهایی امکان پذیر نیست. پس به جلسات الکلی های گمنام رفتم و اکنون نوزده سال هشیاری از الکل دارم. از خداوند بابت این هدیه سپاسگذارم. وقتی تصمیم به قطع مصرف گرفتم، بدون شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام موفق به قطع مصرف شدم اما پس از یک هفته لغزش کردم. پس از یک هفته مجددا قطع مصرف نمودم اما این بار به شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام ادامه دادم. تمام برنامه های دوازده قدمی از اصول روحانی یکسان برخوردارند و تنها تفاوت آنها در نوع ماده مخدر مصرفی اعضاء می باشد. وقتی اعتیاد نیکوتین را به خدا سپردم، به تدریج وسوسه مصرف ناپدید شد. وقتی به طور مرتب شروع به شرکت در جلسات کردم وسوسه مصرف از بین رفت. لذت قطع مصرف نیکوتین برایم به شیرینی عسل است.

برای امروز هرگاه احساس سختی و فشار کردم صبر می کنم و می اندیشم چه چیز را باید رها و یا به چه حمایتی احتیاج دارم.