مشارکت واقعی
اما بیشترین رنجی که می بـریم ناشـى از روابـط مـشکل دار بـا خانواده ، دوستان و جامعه است. نسبت به آنها خیلی احمق و کله شـق بوده ایم. واقعیت اولیه ای که نمی توانیم تشخیص دهیم ، ناتوانی کامل ما برای تشکیل یک مشارکت واقعی با دیگر انسان هاست. (دوازده گام و دوازده سنت)
 
آیا این کلمات درباره من هم صدق می کنند، هنوز هم نمی توانم با دیگر انسان ها مشارکت واقعی داشته باشم؟ حالا که هـشیار شـده ام می بینم که این ایراد خیلی بزرگی است . در این زنـدگی هـشیارانه ام دعا خواهم کرد که کشف کنم چطور می توانم دوست و همراهی معتمد باشم.