وظایف خانوادگی
 زندگی معنوی که در آن وظایف خانوادگی انجام نشود، کامـل نمی شود. (لکلى های گمنام)

من می توانم برنامه را به خوبی اجـرا کـنم، آن را در جلـسات، در محل کار و در فعالیت های خدمت رسانی به خوبی به کار بندم، به ایـن ترتیب متوجه می شوم که مشکلات در خانه به قطعه های کوچک تـر تقسیم می شوند. من از کسانی که دوستشان دارم انتظار دارم که درکم کنند، اما آن ها نمی توانند. از آنها انتظار دارم پیشرفت هایم را ببیننـد و برایش ارزش قائل باشند، آنها نمی بینند مگر اینکه خـودم بـه آنهـا نشان دهم. آیا به خاطر خودم نیازها و خواست آنها را نادیده گرفته ام؟ وقتی دور و برشان هستم آزاردهنده و کسل کننده هستم؟ آیا وقتـی می خواهم از آنها عذرخواهی کنم فقط زیر لب می گویم "ببخـشید"؟ آیا آنها مرا تحمل می کنند؟ آیا مـن آنهـا را نـصیحت مـی کـنم تـا اصلاحشان کنم؟ آیا تاکنون در تمیز کردن خانه به آنها کمک کرده ام؟ "زندگی معنوی فقط یک نظریه نیست. ما باید آن را زنـدگی کنـیم." (الکلى های گمنام)