بیست و یکم خرداد:   پایان تو آغاز توست، آغاز می کنی وقتی به پایان می رسانی.

   پس از هفت سال رهایی از مصرف نیکوتین هنوز آخرین بار مصرف را به یاد دارم. آخرین سیگار را قبل از یکی از جلسات نیکوتینی های گمنام به طوری کشیدم که لبم سوخت. در دوران مصرف اتفاق مهمی در زندگیم نیافتاد. اما پس از قطع مصرف شاهد یک بیداری روحانی و راهی جدید در زندگی بودم. یک زندگی رها از مصرف نیکوتین فقط برای امروز. به پایان رساندن یک چیز و آغاز حرکتی دیگر به راستی هیجان انگیز است. با قطع مصرف نیکوتین چشم انداز باشکوهی از آینده رو در روی خود می بینم که جایی برای نیکوتین در آن وجود ندارد.

برای امروز فرصتی برای تغذیه اعتیادم ندارم. آزادم تا از زیبایی های زندگی لذت ببرم.