بیستم خرداد:   بسیاری از ما با اتکا به نیرویی برتر، به قدرتی فراتر از قدرت انسانی رسیدیم.

   قبل از آشنایی با انجمن نیکوتینی های گمنام، بیست و پنج سال سعی کردم با نیروی اراده شخصی قطع مصرف کنم. باید صادقانه اعتراف کنم بدون کمک برنامه قطع مصرف برایم بسیار سخت و دشوار بود. بنابراین از اعضای برنامه درخواست کمک نموده و موفق به قطع مصرف شدم. در دوره سم زدایی وسوسه به راه های گوناگون آزارم می داد. اما با درخواست کمک از خداوند عاقبت موفق به انجام کاری شدم که خود به تنهایی قادر به انجامش نبودم. بدون عشق اعضای انجمن و حمایت خداوند قطع مصرف نیکوتین غیرممکن بود.

برای امروز، بابت عشق انجمن و حمایت خداوند سپاسگذارم و تمام هدایای زندگی را با آغوش باز می پذیرم.