20 خرداد
امروز می‌خواهم یک برنامه‌ی سبک و قابل اجرا فقط برای امروز برای خودم با مشورت و راهکارهای راهنمایم بریزم. برای شروع امروز می‌خواهم رختخوابم را خودم جمع کنم. اتاقم را مرتب کنم. می‌خواهم غبار شیشه‌ها را پاک کنم و از تمیزی اتاقم لذت ببرم. امروز می‌خواهم برای همه‌ی افراد خانواده چایی بریزم. امروز می‌خواهم دعای آرامش را در حضور جمع افراد خانواده بخوانم. می‌خواهم از آنها به خاطر رفتار دیروزم که باعث آزار آنها شد، معذرت خواهی کنم. خداوندا: مرا قادر کن تا با فروتنی به اعتراضات و انتقادات آنها گوش دهم. پروردگارا: به من کمک کن تا دست از رفتارهای خودخواهانه و غیر اصولی برداشته و سعی کنم از تکرار آن اعمال دست بکشم. آیا متوجه هستم که برای رهایی از زندگی سراسر درد و بدبختی گذشته به این جا رسیده‌ام؟ باید سعی نمایم برای رسیدن به صلح و آرامش با خود و دیگران به اصول خودیاری برنامه توجه کنم. آیا متوجه شده‌ام که خودخواهی من می‌تواند من را در راه بگذارد و من تنها شده و در انزوای بیماریم بمیرم؟ من زاده‌ی عشقم و برایم انتقال عشق به دیگران و خودم اهمیت دارد، همانطور که خودم را دوست‌دارم، دیگران را هم دوست‌دارم.
برای زندگی نیاز به صلح و آرامش داریم!