در حال زندگی کنید
ابتدا، سعی کردیم در حال زندگی کنیم فقط بـراى اینکـه هـشیار بمانیم. و البته مؤثر بود. وقتـی ایـن فکـر بخـشی از افکارمـان شـد، فهمیدیم که زندگی کردن در بخش های بیست و چهار سـاعته راهـی مؤثر و رضایت بخش است برای انجام بسیاری از امور زندگی.(هشیار زیستن)
 
"فقط به مدت یک روز." شاید به نظر تازه واردها این شعار و دیگر شعارهای انجمن خنده دار باشد. این رمزهای انجمن در لحظات نگرانی خیلی به کار می آید. هر روز می تواند شبیه گل رزی باشـد کـه طبـق برنامه قدرتی برتر از من شکفته می شود. برنامه من هم باید در زمینی درست کاشته شود، درست همانطور که باید آراسته شود، تغذیه شود و در برابر آفت ها محافظت شود. من باید صبور باشم و بدانم کـه برخـى گل ها از بقیه بهتر هستند. هر مرحله از شکفته شـدن گیـاه جالـب و دلپذیر است، البته اگر اجازه ندهم که انتظاراتم بر آنچه کـه پـذیرفتم غلبه کند، به این ترتیب به آرامش می رسم.