19 خرداد
ابزارهای برنامه-اعتماد
عزیز من از بیماری اعتیاد رنج می برد.در زندگی با اعتیاد فعال یاد گرفتم که نمیتوانم به معتاد اعتماد کنم.در مورد اینکه پاک مانده یا مصرف میکند، چطور پول خرج میکند یا هر قولی که میدهد، راست میگوید یا نه نمیتوانستم اعتماد کنم.
وقتی وارد انجمن نارانان شدم، از اعتماد کردن برای گفتن اسرارم در یک اتاق پر از غریبه میترسیدم.بعد درباره رابطه راهنما ورهجو شنیدم وتصمیم گرفتم که به یک نفر اعتماد کنم. بنا براین بسرعت یک راهنما انتخاب کردم و داستانم را مشارکت کردم.
شرکت در جلسه را ادامه میدهم و زمانی که نیاز به کمک دارم به راهنمایم زنگ بزنم. از ابزارهای راهنما، تماس تلفنی و جلسات استفاده میکنم و به مرور درباره برنامه نارانان بیشتر یاد میگیرم. دوباره توانایی ام را برای اعتماد به مرور درباره برنامه نارانان بیشتر یاد میگیرم. دوباره توانایی ام را برای اعتماد به نیروی برترم ودیگران بدست می آورم. همانطور که فواید بهبودی را تجربه کرده ورشد میکنم، اهمیت گمنامی در برنامه نارانان را یاد میگیرم.اکنون میدانم که میتوانم به اعضا اعتماد کنم و امروز در جلسات به وضوح مشارکت میکنم.
ابزار های دیگر برنامه نارانان که به من کمک کرد تا یاد بگیرم به کمک نیروی برترم اعتماد کنم اینها هستند:نشریات به من کمک کرد افکارم را درجهت مثبت هدایت کنم، نوشتن وقایع روزانه کمک کرد خودم را درک کنم ، و خدمت به من اجازه میدهد تا به دیگران کمک کنم و قدر بهبودی خودم را بدانم. تفکری برای امروز :  وقتی از ابرارهای برنامه نارانان استفاده میکنم میتوانم دوباره اعتماد کنم. من راه بهتری برای زندگی پیدا کردم.