نوزدهم خرداد:   می توانی به غریبه ای که خود توست عشق بورزی.

   طی سی سال مصرف ارتباطم با خود کاملاً قطع شده بود. حقیقت در وجودم در زیر لایه ای ضخیم از دود مدفون شده بود. امروز با قطع مصرف نیکوتین و اندک روشن بینی که تاکنون بدست آورده ام می بینم علایق مدفون شده مانند ورزش، شعر سرایی و غیره از نو در وجودم بیدار شده اند. رهایی از اسارت نیکوتین منجر به رهایی از نابسامانی های دیگر شد. علایق مرده، بیدار و علایق جدیدتری نیز وارد زندگی گردیده است.

برای امروز، هدفم در زندگی تلاش برای تبدیل شدن به انسانی بهتر است.