19 خرداد
امروز برای بهبودی فردی و رهایی از بیماری وابستگی و هم‌وابستگی‌ها، در گروه شرکت خواهم کرد. امروز می‌خواهم با مشارکت صادقانه، احساس واقعیم را بدون ترس از قضاوت دیگران، بدون تأییدطلبی و پیش‌داوری و قضاوت بیان کنم. می‌خواهم به خاطر آرامش و شادی درونی خود، این آزادی و رها شدن از عادت و وابستگی و هوای نفس خود را جشن بگیرم. امروز می‌خواهم از دوستانم در گروه و برنامه تشکر کنم و به آن‌ها بگویم که دوستشان دارم، که مرا تحمل کرده و اجازه داده‌اند از تجربیات گرانبارشان استفاده کنم. تا از این اصول در زندگیم بهره‌مند شوم. خداوندا: از تو سپاسگزارم که نعمت آشنایی با برنامه و دوستان هم‌گروهم را به من عطا کرده‌ای. مرا یاری کن تا با شرکت در جلسات و مشارکت‌ها، روش‌های نوین زندگی را که به صورت عمل شده در زندگی دوستانم مشاهده می‌کنم، بپذیرم و تجربه نمایم. فقط برای امروز تلاش می‌کنم که تجربیات موفق دیگران را بیاموزم و به آن‌ها عمل کرده و تجربیات خودم را نیز در اختیار همدردانم قرار دهم و شادی در بهبودیم را با آنها قسمت کنم. خداوندا: مرا در کوره راه زندگی که از آنها ترس دارم یاری فرما.
شهامت، تمرینی برای نترسیدن است!