در را به روی فرصت ها بگشایید
جستجوی درون ابزاری است که دید، حرکت و اقبـالی نـو بـه مـا می دهد تا بخش سیاه و منفی وجودمان را تحمل کنیم. به این ترتیـب نوعی تواضع به دست می آوریم که باعث می شود رحمـت خـدا شـامل حالمان شود. ما فهمیدیم که کم کم می توانیم زندگی پوچ گذشته را با زندگی جدیدی جایگزین کنیم که تحت هر شرایطی برایمان پرفایده است.(از دیدگاه بیل)

به دلیل شرایط روحی ام، مجازاتم هر روز به عقب می افتاد، البتـه در صورتیکه به دنبال پیشرفت می بودم نه کمال. بـراى اینکـه بـراى تغییر آماده شوم، خواستن را تمرین کردم، یعنی خودم را برای تغییـر آماده کردم. اگر تشخیص دهم عیب هایی هستند که نمـی گذارنـد در انجمن و برای دیگران مفید باشم، آماده ام تا راهنمایی شوم. "بعضی از ما سعی کرده ایم تا به همان عقاید قدیمی مان بچسبیم و نتیجه ای هم نگرفته ایم، تا اینکه به کلی کنارشان گذاشتیم .(الکلى هاى گمنـام). برای کنارگذاشتن عقاید گذشته و وارد کردن خداوند به زنـدگی فقـط باید روش های گذشته را به او واگذار کنم؛ من دیگر نه می جنگم و نـه سعی می کنم که کنترل کنم، اما فقط باور دارم که به یاری خـدا، دارم تغییر می کنم و تایید این باور مرا آماده می کند.