هیجدهم خرداد

یکی از موضوعات قدم جهارم ، در طرح پیشرفت ، خود ارزشی است . زمانی که با این قدم در حال کار کردن هستم ، یک جستجوی بدون ترس و واهمه بر روی لیستی که از خود تهیه کرده ام ، انجام میدهم . در یافتم که همیشه در مورد ارزشهای خود برپایه نظرات دیگران یا بر پایه دستاوردهایم قضاوت میکردم . این به آن معنی بود که بایستی تمام مدت کار میکردم یا همیشه سعی میکردم که در مرکز توجه دیگران باشم . بهترین حالت خشنودی از خود هم زود گذر و نا پایدار بود . به وسیله قدم چهارم ، فهمیدم که قسمتی از احساس خود ارزشی میتواند بر پایه توانایی من در عشق ورزیدن به دیگران باشد . گفتن یک کلمه محبت آمیز یا نوشتن یک نامه محبت آمیز یا اینکه ساعتی را به فکر کردن به دیگران اختصاص دهم تا از یک انسان دیگر قدر دانی کنم ، میتواند یک روز ملال آور را بارور سازد من این توانایی را دارم که در مورد خودم احساس خوبی داشته باشم و از دستاوردهایم قدر دانی کنم ، بدون اینکه دیگران برای من ارزش قائل باشند یا نباشند .

یاد آوری امروز

.بیایید در موقعیتهای مناسب عشق و محبت مان را با مردم پیرامون مان قسمت کنیم . در این صورت من یکی از مثبت ترین ویژگیهای شخصیتیم را جشن میگیرم بدون اینکه از دیگران انتظاری داشته باشم . تمجید و ستایش کسی از صمیم قلب ، یا ارادتمندانه از مهابانی هایش قدر دانی کردن ، بهترین کاری است که امروز میتوانم برای خود انجام دهم . " مشکل میتوان کسی را که برای خود ارزش قائل است و یا کسی را که احساس نزدیکی با خدایی که اورا به وجود آورده است ". می کند . آزرد .