18 خرداد
قدم شش
قدم شش یک قدم عملی است.این قدم به من می اموزدکه زمان دور انداختن عادت های قدمی و بکار بردن روشهای جدید است. یکبار شنیدم یکنفر در این باره مثالی که این کار: مانندخرید یک کت چرمی  جدید است و سپس پوشیدن کت قدیمی وصله دار روی ان ، فقط به این دلیل که آشناست.من معتقدم که باید برای رها کردن تلاش کنم و به نیروی برترم اجازه دهم تا مرا برای یک کت جدید آماده کند.
وقتی آماده میشوم وقدم ششم را کار میکنم باید به خاطر داشته باشم که اجازه دهم که عادتهای قدیمی مثل؛کمال طلبی، آشفتگی،عدم اعتماد به نفس وترس از بین بروند.از این طریق به نیروی برترم اجازه میدهم تا عادتهای جدید مثل؛ بخشش، پذیرش، رضایت مندی وقدر شناسی را آشکار کند.
میدانم که وقتی عادتهای جدید را بپذیرم وبکار ببرم، دلتنگی حاکم نخواهد بود وافسردگی پایگاهی ندارد. به زودی، هر روز شادی را که از درون بر می خیزد خواهم شناخت و این به تشخیص ویا تایید بیرونی وابسته نیست.هنوز چنین شخصی نیستم و میپذیرم که این روند؛ تلاش، پشتکار، زمان واعتمادلازم دارد.
بعد سالها تمرین هنوز می خواهم همه چیز به روش من باشد اما وقتی هر روز زندگیم را به نیروی برترم میسپارم، متوجه میشوم که تغییرات در درونم اتفاق میافتد.
به این دلیل است که اکنون بجای اینکه تنهایی مرا سردرگم کند آنرا می شناسم. به همین دلیل میدانم که به جای غرق شدن در یک اشتباه، دفعه بعد می توانم انتخاب متفاوتی داشته باشم. میدانم چطور با این روش، تا ابد در آشفتگی نخواهد ماند. این تنها راه عبور از رنج رشد ودرد تغییر است. معتقدم نیروی برترم فردی را که عاشقانه از من می آفریند بهتر از فردی است که امروز هستم.
تفکری برای امروز :  حتی در عمیقترین دره ها وگودالهای ناامیدی، امید وجود دارد.این نور امید مرا به سطح بالاتر هدایت میکند. وقتی خودم را پذیرای تغییر نگه میدارم، تغییر اتفاق می افتد.به مرور فرد جدیدی پدیدار میشود....