18 خرداد
روند رُشد و تغییرات شخصیتی به آرامی و آهستگی اتفاق می‌افتد. شاید دلیل آن این است که تغییر و رُشد کردن دردآور است و طبیعتاً ما در مقابل آن مقاومت می‌کنیم و در نهایت مجبور هستیم، برای اداره‌ی زندگی بهتر این تغییرات و رُشد را بپذیریم. امروز این را می‌دانم که تغییرات و رُشد پیدا کردن، خود به تنهایی هیچ‌گونه تأثیری روی زندگیم ندارند، بلکه رُشد کردن و تغییرات و موضع‌گیری من، در مقابل آن مفهوم واقعی در اجرای عمل با اصول برنامه است. اجرای این عمل نیاز به تمرین و آرامش دارد. من باید بیاموزم که همراه جریان زندگی عادی خودم، آماده‌ی پذیرش تغییرات جدید هستم، که سرمنشأ اداره کردن زندگی آینده‌ی من در همین امروز می‌باشد، امروز می‌دانم که خداوند مرا در جهت‌گیری و مقاومت کردن در مقابل رُشد و تغییرات راهنمایی می‌نماید. آیا من امروز زندگیم را به خداوندی که خود درک می‌کنم سپرده و یا واگذار کرده‌ام؟ آیا برای این سپردن و واگذاری دعا می‌کنم؟ خداوندا: مرا یاری کن تا در کنار تغییرات رُشد هم پیدا کنم و با آن خودم را منطبق کنم. خداوندا: مرا در مسیر این روند روبه رُشدم کمک کن، تا از ترس‌هایم رها شوم.
تسلیم شو تا رُشد و تغییرات را درک کنی!