آرزوی بلند مدت
از آنجا که اکثر ما با انبوهی از امیال طبیعی بـه دنیـا آمـده ایـم، عجیب نیست که اغلب بگذاریم این میل هـا از هـدف معینـشان دور شوند. وقتی ما را کورکورانه هدایت می کنند یا ما مشتاقانه می خواهیم که ما را بیش از حد امکان راضی و خشنود کنند، این جاست کـه از آن درجه کمالی که خداونـد برایمـان در ایـن دنیـا در نظـر گرفتـه دور می شویم. این است میزان سنجش عیب هایمان یا همان گناهانمان. (دوازده گام و دوازده سنت)
 
در اینجاست که آرزوی دراز مدت متولد می شـود و چـشم انـداز تعریف می شود، هم ذات بیماری ام و هم مـسیر بهبـودی ام . زیبـایی انجمن در این است که می داند زندگی ام با کمک خدا بهتر خواهد شد. سفر انجمن غنی تر می شود، شناختم واقعی مـی شـود، رویاهـایم بـه   حقیقت می پیوندند و امروز ابدی می شود. از آنجا که به روشنایی انجمن گام گذاشته ام، قلبم سرشار از حضور  خداوند است.