17 خرداد
بخشش
وقتی قدمهای دوازده گانه نارانان را تمرین میکنم یاد میگیرم انتخاب های سالم تری داشته باشم. اکنون میتوانم زمانهایی را که در زندگیم انتخاب های نا سالمی دارم، تشخیص بدهم. با هر احساس بخشش ورها کردنی، کمی حس پشیمانی یا باخت وجود دارد. توانسته ام روابط بهتری برقرار کنم و از نداشتن یک رابطه سالم با خودم متاسفم.  من از احساسات آسیب زننده مخرب، بخاطر انتقاد شدید وسرزنش خودم رنج کشیده ام. در عوض، با اعتقاد سعی میکنم چیزهای جدید را امتحان کنم. حس اولیه ام مرا بخاطر ندیدن چیزهایی که قابل کشف وپیش بینی نبودند محکوم میکند.
بخشش، جزء زیبایی از فرزند نیروی برتر بودن است. میدانم چیزی را که من نمیتوانم انجام دهم، نیروی برترم میتواند انجام دهد. انجایی که من ضعیفم ، نیروی برترم قدرتمند است. زمانی که خودم را بی رحمانه تحقیر میکنم ، نیروی برترم عاشق ومهربان است. نیروی برترم مرا از درون تغییر میدهد. من به آرامی رضایت وآرامش را میاموزم حتی وقتی طبق عادت به دنبال آشفتگی و کمال هستم.
تفکری برای امروز :  امروز عمیقا برکت میطلبم و خودم را میبخشم. کلمه "ای کاش"را از لغتهایم پاک میکنم واین عبارت "من در آن لحظه بهترین کاری را که میتوانستم انجام دادم"را جایگزین میکنم. در آن لحظه تصمیم درستی گرفتم.