هفدهم خرداد:   برای زندگی راحت با هیچ کس و هیچ چیز بد رفتاری نکن و همواره به دنبال این مهم باش. مانند شب به دنبال روز.

   قبل از شرکت در جلسات نیکوتینی های گمنام با خود صادق نبودم. می خواستم همه دوستم داشته باشند. پس با هرچه که می گفتند موافقت می کردم. برای پنهان کردن احساس واقعی سیگار می کشیدم. وقتی قطع مصرف کردم جایی برای بیان احساساتم نداشتم. آدم سخت و بی احساسی بودم. در انجمن نیکوتینی های گمنام صداقت و مهربانی را آموختم. من کامل نشده ام امّا شادتر از گذشته ام. صداقت با خود سبب شداحساس بهتری به خود و دیگران داشته باشم.

برای امروز، به یاد خواهم داشت صداقت، آرامش به همراه دارد.