16 خرداد
مسئولیت پذیری
من به خاطر اینکه مصرف مواد مخدر، دروغگویی، دزدی، آشفتگی واعتیاد فعال به دنبال داشت از معتاد خواستم که خانه را ترک کند. آشفتگی مداوم بود و من به موقع قفل های خانه را عوض کردم و به او اجازه بحث ندادم. تصمیم من غم زیادی به دنبال داشت . پر از دلواپسی بود واشک بسیار میریختم. خیلی وقتها فکر میکردم که حتی با وجود اینکه هنوز مصرف میکرد، به اواجازه دهم که به خانه برگردد. من برای رنج ونگرانی شدید ناشی از تصمیم خودم، آماده نبودم ونسبت به وقتی که معتاد در خانه بود احساس بدی داشتم.
با تشکر از دوستی که شرکت در جلسات نارانان را پیشنهاد کرد، به موقع پی بردم که معتاد هرگز مسئول کارهایش نبوده چون من همیشه اورا با ضمانت از موقعیت های دشوار بیرون کشیده بودم. فهمیدم تا زمانی که معتاد مجبور نشود مسئولیت کارهایش را قبول کند، زندگی خانوادگیم بهتر نخواهد شد.ارزوی یک زندگی عادی را داشتیم و برای تسکین یافتن از درد ورنج زندگی کردن با اعتیاد او ناامید بودم. به اخر خط رسیده بودم و نمیدانستم که درمانده ام ونیاز به کمک دارم.
نارانان به من کمک کرد تا بفهمم لازم است از خود مراقبت کنم. یاد گرفتم که حق انتخاب دارم و میتوانم حد ومرزهایی را که برایم مناسب است ایجاد کنم. مسئولیت خودم را با اجازه ندادن به اوتا زمانی که مواد مصرف میکند به خانه برگردد، به عهده میگیرم. مسئولیت خودم را بوسیله جستجوی کمک در نارانان به عهده میگیرم.
تفکری برای امروز :  به عهده گرفتن مسولیت انتخاب خودم، میتوانم قدرت زیادی داشته باشد. بر اساس بهترین مصلحت امروز خودم عمل میکنم.