شانزدهم خرداد
هشتمین سنت به ما پیشنهاد میکند که عملکرد دوازدهمین قدم بایستی برای همیشه غیر حرفه ای باقی بماند . به این معنی که به عنوان عضوی از الانان ، باید بدانیم تجربه شخصیمان ، نیرو و امید داشتن تمام چیزهایی هستند که ما نیاز داریم تا بتوانیم به دیگران ، برای بهبوداز تاثیرات مخرب الکلیسم ، یاری برسانیم ، در صورتی که اگر برنامه توسط حرفه ای ها اداره شود دیگر در رساندن پیامهای الانان به دیگران آزاد نخواهیم بود . من زمان و انرژی زیادی صرف میکردم تا به آنهایی کمک کنم که نمی خواستند . این سنت مرا تشویق میکند به کسانی که واقعا میخواهند یاری برسانم این همان فرصتی است که از مشارکت دیگران استقبال میکنم و برای من بسیار ارزشمند است . امروز بخاطر تجربه هایی که در مورد الکلیسم دارم بهتر میتوانم دیگران را درک کرده و با آنها همدلی نمایم . من بسیار خوشحال هستم که از سخت ترین ساعتهای زندگیم چیز مثبتی بدست آورده ام . آموخته ام که بدون احساس گناه ببخشم و دریافت کنم . نیازی نیست نسبت به اعضاییکه کمکم کرده اند احساس دین کنم . فقط باید آنچه را که مرا بهبود بخشیده به دیگران منتقل کنم و زمانی که چیزی می دهم متقابلا دریافت نیز میکنم .

یاد آوری امروز


..در یافته ام که تقسیم تجربه ها ، نیروها و امید با بقیه اعضاء بطور مساوی یکی از بهترین و ارزشمند ترین هدیه های الانان است " در بین شما تنها کسانی واقعا خوشحال هستند که جستجو کرده و یافته اند که چطور زندگی کنند و سودمند باشند"